EFEKTYWNOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ

Budowanie efektywnego, spójnego zespołu to niezwykle trudne, ale jednocześnie proste zadanie. Jego realizacja nie wymaga umiejętności zrozumienia jakichś „niezwykle trudnych procesów” i mistrzowskiej taktyki, a przede wszystkim odwagi, konsekwencji w działaniu oraz energii emocjonalnej. Gdy ludzie zaczynają działać razem, odsuwają na bok własne potrzeby i pracują dla dobra całego zespołu, mogą osiągnąć to, co na etapie planowania wydaje się niemożliwe. Dzieje się tak dlatego, że eliminowana jest wówczas polityka i brak wspólnego punktu widzenia, które są plagą większości organizacji. W efekcie lepsze wyniki osiągane są w krótszym czasie, niższe są także koszty. Rzeczą bardzo ważną, która dzieje się równolegle z osiągnięciem satysfakcji zawodowej jest poczucie przynależności i więzi z innymi ludźmi. W rezultacie efekt budowania lepszych zespołów może sięgać poza ściany biura gdzie ludzie stają się lepszymi rodzicami, przyjaciółmi, sąsiadami, partnerami, etc.

Pewien znany naukowiec powiedział kiedyś, że „jedyne co w życiu Organizacji jest pewne, to zmiana”…  Jak się okazało po wieloletnich badaniach nie tylko strategia, ale  przede wszystkim dobry, zgrany i skuteczny Zespół, jest gwarantem przebrnięcia przez każdą, nawet najtrudniejszą zmianę.  Jakie więc elementy powinien posiadać Zespół, aby skutecznie radzić sobie w zmieniającym się otoczeniu?

Misja, ustalanie celów,  planowanie

Cel Zespołu, to konkretny, przewidywalny wynik, który Organizacja chce osiągnąć poprzez działania w ramach danej strategii w określonym czasie. Planowanie natomiast to proces, w którym Organizacja określa w jaki sposób zrealizuje wyznaczony cel. To kluczowy element efektywnego Zespołu. Misja natomiast, określa wartości, które będę przyświecały Zespołowi w realizowaniu wyznaczonych celów.

Procesy operacyjne Zespołu

To procesy, na realizowaniu których na co dzień skupiają się Członkowie Zespołu. Procesy, których realizacja sprzyja optymalizacji działań Organizacji,
np. w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, czy działalności produkcyjnej. Znajomość procesów operacyjnych przez Członków Zespołu jest istotna z punktu widzenia realizowania bieżącej działalności firmy.

Relacje między Zespołami

Relacje między Zespołami sprzyja nie tylko wymianie wiedzy w Organizacji,
ale również zrównoważonemu rozwojowi w każdym dziale w firmie. To jakie
są stosunki między członkami różnych Zespołów, determinuje m.in. skuteczny przepływ informacji, tworzeniu efektu synergii, czy rozwiązywaniu trudnych problemów.

Relacje interpersonalne w Zespole

Prawidłowe relacje między wszystkimi Członkami Zespołu są kluczowe
dla realizowania celów strategicznych Organizacji. To w jakim stopniu Pracownicy porozumiewają się ze sobą, wpływa bezpośrednio na dobrą atmosferę, która
z kolei jest kluczowa dla odczuwania satysfakcji z realizowanych działań zespołowych.

Role w Zespole

Ostatnim elementem profilu efektywnego Zespołu jest określenie ról w Zespole. Każdy jego Członek powinien wiedzieć jakie są wobec niego oczekiwania i jaki zakres obowiązków i odpowiedzialności posiada. Prawidłowo zdefiniowane role, np. lider, czy łącznik determinują efektywną współpracę w Zespole.  

Siatka celów –
metoda wyznaczania celów Zespołu

Wyznaczanie celów Zespołu, czy Organizacji to jeden z wielu kluczowych aspektów pracy Menedżera. Poniżej prezentowane jest narzędzie, które zdecydowanie ułatwi definiowanie najważniejszych elementów, które w ramach Zespołu,
czy Organizacji powinny być realizowane.

Siatka celów ponadto definiuje działania, które w przyszłości powinny być:

  • Kontynuowane
  • Osiągane
  • Eliminowane
  • Unikane